13. Rasulullah bersabda, “Aku Adalah Orang Yang Paling Mengetahui tentang Allah.”

13. Rasulullah bersabda, “Aku Adalah Orang Yang Paling Mengetahui tentang Allah.” [Fathul Baari (Syarah Shahih Bukhari), Kitab Iman, oleh Ibnu Hajar Asqolani)

Makrifat adalah Perbuatan hati berdasarkan Firman Allah,

وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

“Tetapi Allah menghukum kamu disebabkan oleh sumpahmu yang disengaja untuk bersumpah oleh hatimu. ” (Qs. Al Baqarah (2): 225)

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ مِنْ الْأَعْمَالِ بِمَا يُطِيقُونَ قَالُوا إِنَّا لَسْنَا كَهَيْئَتِكَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ اللهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ فَيَغْضَبُ حَتَّى يُعْرَفَ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ ثُمَّ يَقُولُ إِنَّ أَتْقَاكُمْ وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ أَنَا

20. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam berkata, telah mengabarkan kepada kami ‘Abdah dari Hisyam dari bapaknya dari Aisyah berkata: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bila memerintahkan kepada para sahabat, Beliau memerintahkan untuk melakukan amalan yang mampu mereka kerjakan, kemudian para sahabat berkata; “Kami tidaklah seperti engkau, ya Rasulullah, karena engkau sudah diampuni dosa-dosa yang lalu dan yang akan datang”. Maka Beliau shallallahu ‘alaihi wasallam menjadi marah yang dapat terlihat dari wajahnya, kemudian bersabda: “Sesungguhnya yang paling taqwa dan paling mengerti tentang Allah diantara kalian adalah aku”.

Keterangan Hadits:

Hadits di atas dijadikan dalil, bahawa keimanan yang hanya diungkapkan dengan lisan tidak akan sempurna kecuali bila disertai dengan keyakinan yang merupakan perbuatan hati.

Maksud firman Allah

بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ

adalah apa yang terpendam di dalam hati. Ayat ini meskipun disebutkan dalam konteks tentang sumpah, akan tetapi penggunaannya sebagai dalil dalam masalah iman diperbolehkan kerana ada persamaan di antara kedua kata tersebut yaitu bahawa keduanya (sumpah dan iman) sama-sama merupakan perbuatan hati. Dalam hal ini, Imam Bukhari terpengaruh dengan pendapat Zaid bin Aslam dalam menafsirkan firman Allah,

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي اَيْمَانِكُمْ

dengan berkata “Hal ini seperti perkataan seseorang – “Jika aku berbuat seperti ini, maka aku akan kafir “. Akan tetapi Allah tidak akan memberikan hukuman atas perkataannya itu kecunli jika telah diyakini oleh hatinya.” Dari sini, maka jelaslah kolerasi di antara ayat dengan hadits tersebut. Hal ini mengandungi bantahan kepada kelompok Karramiyah yang berpendapat bahawa iman hanyalah ucapan saja, dan juga merupakan dalil bahawa iman dapat bertambah dan berkurang, kerana Sabda Rasulullah, “Aku yang paling mengetahui Allah.” menunjukkan bahawa pengetahuan manusia tentang Allah adalah bertingkat-tingkat di mana Rasulullah berada pada tingkat yang paling atas.

Pengetahuan tentang Allah mencakup pengetahuan temang sifat dan hal-hal yang berkaitan denganNya. Inilah yang dinamakan dengan iman yang sebenar.

Pelajaran yang dapat diambil:

Imam Al-Haramain berkata, “Para ulama sepakat bahawa mengetahui Allah adalah merupakan suatu kewajiban. Akan tetapi mereka berbeza pendapat apakah ini kewajiban yang utama? Ada yang berpendapat bahawa kewajiban yang pertama adalah makrifah (mengetahui). Tetapi pendapat lain mengatakan, bahawa kewajiban yang pertama adalah mcncari atau melihat.”

Al-Muqtarikh berkata, “Telah disepakati bahawa kewajiban yang pertama menurut maksudnya adalah makrifah dan kewajiban pertama kali yang harus dilakukan dari maksud tersebut adalah mencari.”

Dalam menukil ijma’ (konsensus ulama) banyak yang harus diperhatikan. Sebab dalam masalah ini banyak perbezaan pcndapat, sehinggakan ada golongan yang menukil pendapat yang bertolak belakang dalam masalah ijma’. Mereka berargumentasi dengan diterapkannya prinsip tcrsebut pada generasi pertama Islam ketika menerima orang yang ingin masuk Islam tanpa harus diuji dan riwayat yang menjelaskan masalah ini banyak sekali. Jawaban kelompok pertama, bahawa golongan kafir mempertahankan dan berperang demi agamanya. Maka mundurnya mereka dari agamanya menunjukkan bahawa mereka telah mengetahui kebenaran. Oleh sebab itu maka firman Allah;

فَأَقِمُ وَجْهَكَ لِلدِّينَ حَنِيْفًا فِطْرَةَ اللهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

serta hadits. “Semua bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah” secara eksplisit mendorong masalah ini keluar dari asalnya. Keterangan lebih lanjut InsyaAllah akan ditemukan dalam kitab Tauhid.

Telah dinukil dari Al-Qudwah Abu Muhammad bin Abi Hamzah dari Abu Walid Al Baaji dan Abu Ja’far As-Sam’ani yang merupakan salah seorang penyair besar- bahawa dia mendengar Abu Walid Al-Baaji berkata, “Masalah ini adalah salah satu masalah Mu‘tazilah yang tersisa dalam madzhab (Ahlu Sunnah).”

An-Nawawi berkata, “Dalam ayat tersebut terdapat bukti bahawa perbuatan hati dihitung jika benar-benar ada dalam hati. Adapun sabda Rasulullah, “Allah mengampuni apa yang ada dalam jiwa umatku selama tidak dikatakan atau dilakukan,” mengandungi pengertian jika perbuatan atau niat tersebut belum tertanam di dalam hati. Menurut saya, pendapat tersebut dapat didasarkan pada keumuman sabdanya,

أَوْ تَعْمَل
(atau tidak dikerjakan), kerana keyakinan adalah perbuatan hati. Untuk lebih lengkapnya, masalah ini dapat ditemukan dalam kilab Ar-Riqaaq.

إِذَا أَمَرَهُمْ أَمَرَهُمْ
(Apabila Rasulullah menyuruh para sahabatnya, maka beliau akan menyuruhnya) demikianlah lafazh yang terdapat dalam banyak riwayat. Akan tetapi , ada beberapa riwayat yang menyebutkan dengan lafazh “amarahum ” sekali saja sebagaimana dijelaskan oleh Al-Qadhi Abu Bakar bin Al-Arabi tentang sebuah riwayat dari jalur Ubadah, dan dari jalur lbnu Numair dan yang lainnya dari Hisyam yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, dan juga riwayat yang disebutkan oleh Al-lsmaili dari Abu Usamah dari Hisyam dengan lafazh;

كَانَ اِذَا اَمَرَ النَّاسَ بِالشَّيْءٍ
(Jika beliau memerintahkan manusia untuk melakukan sesuatu)

Mereka mengatakan, bahawa maksud hadits tersebut adalah jika Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam memerintahkan sesuatu kepada para sahabat, maka beliau akan memerintahkan sesuatu yang mudah, kerana beliau khawatir mereka tidak akan mampu melakukannya secara terus menerus. Akan tetapi, para sahabat meminta kewajiban yang lebih berat, sebab mereka berandaian bahawa berlebihan dalam beramal dapat meningkatkan darjat mereka. Oleh sebab itu, mereka berkata, “kami ini tidak sepertimu” Perkataan ini menyebabkan Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam marah, kerana ketinggian derajat seseorang bukan hanya boleh diperolehi dengan ibadah sahaja, akan tetapi dapat diperolehi juga dengan menambah rasa syukur kepada Sang Pemberi Nikmat sebagaimana sabda Nabi, “Bukankah aku seorang hamba yang bersyukur?”
Adapun maksud Rasulullah memerintahkan kepada mereka untuk mengerjakan sesuatu yang mudah adalah agar mereka dapat melaksanakannya secara terus menerus sebagaimana disebutkan dalam hadits lain. “Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang dilakukan terus menerus.”

Dengan pengulangan kata اَمَرَهُمْ dalam riwayat ini, maka maksud hadits tersebut adalah jika beliau memerintahkan sesuatu kepada mereka maka beliau akan memerintahkan kepada mereka yang dapat dilakukan terus menerus. Dengan demikian kata amarahum yang kedua berfungsi sebagai jawab syarth.

كَهَيْئَتِكَ
(sepertimu), maksudnya bahawa status kami tidaklah sama dengan statusmu wahai Rasulullah. Penggunaan kata hai’ah hanya sebagai penguat saja. Ada beberapa pelajaran penting yang dapat diintisarikan dari hadits ini, yaitu:
1. Perbuatan shalih dapat meningkatkan darjat orang yang melakukannya dan menghapuskan dosa-dosanya. Hal ini disebabkan Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam tidak mengingkari pendapat dan argumentasi para sahabat tersebut dari segi ini.
2. Seorang hamba yang telah mencapai puncak ibadah dan dapat menikmatinya, maka ia akan terus melaksanakannya dengan maksud untuk menjaga nikmat tersebut dan menambah rasa syukur kepada Allah.
3. Dianjurkan untuk melaksanakan hukum azimah (hukum asal) ataupun rukhshah (keringanan) sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan syariat Allah, dan berkeyakinan bahawa melaksanakan sesuatu yang lebih ringan tapi sesuai dengan syariat adalah lebih baik daripada melakukan sesuatu yang lebih berat tapi bertentangan dengan syariat.
4. Ibadah yang paling utama adalah yang dilakukan secara sederhana akan tetapi dilakukan secara terus menerus, bukan ibadah yang berlebih-lebihan sehingga dapat menyebabkan rasa bosan dan ingin meninggalkannya.
5. Hadits ini menunjukkan betapa besarnya semangat para sahabat dalam beribadah dan keinginan mereka untuk menambah kebaikan.
6. Marah dibolehkan bagi seseorang jika ia melihat sesuatu yang bertentangan dengan syariat agama, dan dianjurkan untuk mengingatkan orang yang pintar jika ia lupa atau tidak dapat memahami sesuatu dengan maksud untuk menyedarkannya.
7. Seseorang dibolehkan untuk membicarakan tentang kelebihan dirinya sesuai dengan keperluan, dengan syarat tidak berniat untuk membesar-besarkan dirinya.
8. Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wa Sallam adalah orang yang mencapai tingkat kesempurnaan kerana dalam dirinya terdapat dua hal sekaligus yaitu, ilmu dan amal. Beliau telah mengisyaratkan tentang hal pertama (ilmu) dengan sabdanya, “Aku yang lebih mengetahui” dan tentang hal yang kedua dalam sabdanya, “yang paling takwa”. Dalam riwayat Abu Nu’aim lafazhnya adalah,

وَأَعْلَمَكُمْ بِاللهِ لأَنَا

dengan penambahan huruf lam sebagai ta ‘kiid (penguat). Sedangkan dalam riwayat Abu Usamah dari Al Ismaili lafazhnya adalah,

وَاللهِ إِنَّ أَبَرَّكُمْ وَأَتقكم أَنَا

(Sesungguhnya orang yang paling baik dan bertakwa di antara kalian adalah aku). Hadits ini termasuk hadits yang hanya diriwayatkan oleh Bukhari dan termasuk dalam hadits gharib yang shahih.

Advertisements

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s